fbpx

Algemene voorwaarden

 1. De huurder verklaart de wagen in nette staat ontvangen te hebben en hem in propere staat te zullen binnen leveren, het is VERBODEN TE ROKEN en GEEN DIEREN TOEGELATEN. Hiervoor zal een interieurreiniging van €275 in rekening gebracht worden.
 2. De verhuurder kan op ieder tijdstip de overeenkomst beëindigen zonder hiervoor een reden te moeten opgeven of zonder een opzegtermijn te moeten in acht nemen.
 3. De huurder die het contract ondertekend draagt de verantwoordelijkheid voor het voertuig. Hij verklaart tevens het voertuig niet te zullen gebruiken voor onwettige of verboden doeleinden, evenmin als voor een wedstrijd of sportprestaties van welke aard ook.
 4. Verkeersovertredingen en alle retributies, opgelegd door een stad, gemeente of buitenland vallen volledig ten laste van de huurder. In geval van verzuiming of niet betaling van de retributies en verkeersovertredingen wordt een factuur opgemaakt met de administratiekosten van €30 .
 5. Ongevallen en schade moeten binnen de 24 uur aan de verhuurmaatschappij worden aangegeven. De huurder mag zelf geen herstellingen aan het voertuig uitvoeren of laten uitvoeren, waarvan de waarde €30 te boven gaat. Bij verzuiming afgifte van volledig aanrijdingsformulier kan de schade volledig op huurder verhaald worden ongeacht de aansprakelijkheid. De huurder blijft aansprakelijk voor mogelijke schade aangetroffen bij inlevering na kantooruren.
 6. Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij aanvang van de huurperiode. Bezwaren dienen binnen de 8 dagen na ontvangst van de facturen ingediend te worden. Bij niet-betaling op de vervaldag rekenen wij automatisch en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest op rato van 1,5% per maand. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd a rato van 15% van de hoofdsom, met een minimum van €30. Ingeval van betwisting is alleen de Rechtbank bevoegd van vestiging van de maatschappelijke zetel van de verhuurmaatschappij.
 7. De voertuigen zijn uitgerust met een volgsysteem teneinde ontvreemding te voorkomen .Deze beveiligde gegevens zijn enkel toegankelijk voor een bevoegd persoon van de verhuurmaatschappij alsook enkel vrij te geven in het kader van een onderzoek /bevelschrift van overheidsdiensten.
 8. De huurvoertuigen zijn verplicht om de 15.000 km binnen te komen. Schade ontstaan door nalatigheid van de huurder zal verhaald worden op de huurder.
 9. Bij het overschrijden van de Belgische grens is de huurder verplicht een bijstand verzekering af te sluiten voor het voertuig. Hiervoor dient de huurder zelf te zorgen of eventueel bij ons in de firma.
 10. De huurder verklaart alle boordpapieren en sleutels in ontvangst te hebben genomen van het gehuurde voertuig. Ingeval van verlies hiervan zal de huurder een schadevergoeding van €750 betalen alsmede dient de huurder een politieverslag van verlies of ontvreemding voor te leggen.
 11. De waarborg is bepaald op €500 voor elk voertuig door middel van creditcard. Met het geven van een waarborg geeft de huurder automatisch toestemming om hiermee eventuele schade te vergoeden, achterstallige uur of openstaande facturen te voldoen. Bij het overschrijden van de vooropgestelde huurperiode behoud de verhuurder het recht de waarborg in te houden. Pre-paid creditcards worden NIET geaccepteerd als borg.
 12. Stuk gereden banden, glasbreuk, diefstal vallen altijd ten laste van de huurder.
 13. Verzekering – Vrijstelling: Onze voertuigen zijn verzekerd in het kader van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering der motorrijtuigen. De huurder van het voertuig is ervan op de hoogte dat hij, in geval van een gebeurlijk ongeval in fout, een eigen risico te vereffenen heeft naar de verhuurder toe van €600, dit voor wat betreft de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid. Deze is afkoopbaar mits betaling supplement. Door ondertekening van huidig contract bevestigt de huurder van het voertuig ervan op de hoogte te zijn dat hij, in geval van een gebeurlijk ongeval, een eigen risico te vereffenen heeft naar de verhuurder toe van maximum €3250, tenzij er een extra verzekering werd afgesloten. Dit voor wat betreft de waarborgen eigen schade, diefstal en brand. – Zijn niet verzekerd: schade aan het dak van het voertuig, schade veroorzaakt door lading, schade veroorzaakt door grove fout, opzettelijk veroorzaakte schade, lichamelijk letsel van de chauffeur. Deze vrijstellingen werden contractueel bedongen tussen verhuurmaatschappij en verzekeraar
 14. Voor de huur van minibussen en lichte vracht voor 3 dagen of langer dient een voorschot van 1/3 van de huurprijs betaald te worden. Dit kan via overschrijving of cash ter kantoor. Vanaf het moment dat uw voorschot betaald is staat de reservatie vast. Bij annulatie vervalt het voorschot ter schadevergoeding en is niet cumuleerbaar met andere voertuigen of diensten.
 15. De huurder verklaart de auto met volle benzine tank ontvangen te hebben. Het voertuig dient volgetankt ingeleverd te worden, zo niet wordt u €30 extra vergoeding aangerekend.
 16. De bestuurder dient minstens 23 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs. (geen voorlopig) Indien de huurder jonger is dan 26 jaar dient er een toeslag van €5 per dag betaald te worden.
 17. Privacy beleid / AVG: Als verhuurder en titularis van een voertuig zijn wij wettelijk verplicht ten allen tijde de identiteit van de huurder kenbaar te maken in het kader van de identificatie van een overtreder inzake de wet op het wegverkeer. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de gegevens van de huurder in een beschermde omgeving bij te houden. (zie art. 67)
 18. Onze voertuigen zijn uitgerust met een automatisch blokkeringssysteem wanneer de huurperiode overschreden is en/ of niet tijdig binnenbrengen van het voertuig voor het heractiveren wordt een opstartvergoeding gerekend van €75.
 19. Bij alle voertuigen geldt een kilometerbeperking. Bij overschrijding van de limiet zal er een extra kost van € 0,18 per extra km aangerekend worden. Het aantal inbegrepen kilometers is afhankelijk van het type wagen met een weeklimiet voor personenwagens tot 1500 km en een maandlimiet tot 5000 km.